what/

HOUSING ESTATE

when/where/

2019/ NOWY SACZ [POLAND]

for/

METRI