what/

SINFONIA VARSOVIA

when/where/

2010 / WARSAW [POLAND]

for/

HERMANOWICZ REWSKI ARCHITEKCI