what/

HOUSING ESTATE - SASKA KĘPA

when/where/

2009 / WARSAW [POLAND]

for/

HERMANOWICZ REWSKI ARCHITEKCI